Directory

Board members

Des Stewart       A/Chair            chair@kairos.org.au

 

John Starr             Secretary     operations@kairos.org.au 

Ian French           Treasurer  treasurer@kairos.org.au

Tom Lyons          Member   tomlyons@kairos.org.au

Peter Woodward          Member   peterwoodward@kairos.org.au

Ben Bothma         WA State Representative     kairoswa@kairos.org.au

Selwyn Samson    SA State Representative       kairossa@kairos.org.au

VIC State Representative   kairosvic@kairos.org.au

Vern Harvey         NSW State Representative  kairosnswboardrep@kairos.org.au

Greg Trost            Qld State Representative  kairosqld@kairos.org.au 

Brian Stone      Public Officer            publicofficer@kairos.org.au 

 

Kairos Support Office Staff

Renee Lumpkin     Chief Executive Officer     ceo@kairos.org.au

Roberta Tsai          Administration Officer      operations@kairos.org.au

Derek Cornelius      Finance Officer                accounts@kairos.org.au

Peter Woodward    Prayer Warrior      prayer@kairos.org.au

State Chairpersons

WA            Jenny Bothma          kairoswa@kairos.org.au

SA               Selwyn Samson    kairossa@kairos.org.au

NSW           Jon Hale         kairosnsw@kairos.org.au

Qld             Greg Trost         kairosqld@kairos.org.au 

National Agape Co-ordinator

 

Email         agape@kairos.org.au

Program Support and Development Group

Kairos Inside                          David Beck             kipsdg@kairos.org.au

Kairos Outside Women       Jenny Bothma       kowpsdg@kairos.org.au

Kairos Outside Men             Greg Tebbutt     kompsdg@kairos.org.au

Kairos Torch                         Rick Johnson     ktpsdg@kairos.org.au

Prepartion for Kairos     TBA             pfkpsdg@kairos.org.au

General contact details

Kairos Prison Ministry Australia

PO Box 169

Hornsby  NSW  1630

 

5/30 Leighton Place

Hornsby  NSW  2077

 

Phone       02 9987 2016

Fax             02 9476 6258

Email         operations@kairos.org.au